وبلاگ

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو های محرک جلو : برای پیاده کردن گیربکس خودرو های محرک جلو ابندا ماشین را روی جک قرار دهید.
باتری و سینی زیر آن را پیاده کنید. (ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.)

لوله­ ی هوای ورودی را پیاده کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

واحد کنترل الکترونیکی موتور را از دسته سیم جدا کنید.

محفظه ­­ی الکترونیکی موتور را باز کنید و آن را کنار بگذارید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

سیم کلاچ را به روش زیر جدا کنید:

اتصال سیم کلاچ به گیربکس، را آزاد کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

روکش سیم کلاچ را از اهرم کلاچ گیربکس جدا کنید.

سوئیچ چراغ دنده عقب را به روش زیر پیاده کنید:

کانکتور سوئیچ چراغ دنده عقب را جدا کنید

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

سوئیچ چراغ دنده عقب را به همراه واشر آب بندی از محل نصب شده روی گیربکس باز کنید.

اهرم­های اتصال دسته­ی دنده به گیربکس را جدا کنید. استارت را از محل نصب شده پیاده کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

توجه:

استارت را، بدون جدا کردن اتصالات الکتریکی از گیربکس، جدا و کنار بگذارید.

برای پیاده کردن چرخ های جلو به روش زیر عمل کنید:

پیچ­های چرخ را شل کنید.

ماشین را توسط جک از زمین بالا ببرید.

پیچ­های چرخ را باز و چرخ را پیاده کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

سینی محافظ زیر موتور را پیاده کنید.

گلگیر پلاستیکی را از محل نصب شده پیاده کنید.

میله­ی اتصال موج گیر به طبق را از دو طرف ماشین باز کنید.

مهره ی سیبک زیر کمک را باز توسط ابزار مخصوص، سیبک زیر کمک را از طبق جدا کنید.

برای تخلیه­ی روغن گیربکس به روش زیر عمل کنید:

اطراف پیچ تخلیه روغن را تمیز کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

ظرف مناسبی را آماده کنید و با باز کردن پیچ تخلیه، روغن را درون آن تخلیه نمایید.

پیچ اتصال گیربکس به دسته­ی موتور عقب را باز کنید. بلبرینگ نگه دارنده­ی پلوس را آزاد کنید.

برای پیاده کردن پلوس سمت راست به روش زیر عمل کنید:

توپی چرخ را به سمت بیرون بکشید تا پلوس به همراه بلبرینگ از حمل نصب شده در گیربکس خارج گردد

پلوس سمت چپ راننده را با بیرون کشیدن توپی چرخ سمت چپ از دیفرانسیل جدا کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

برای باز کردن سیم کیلومتر شمار به روش زیر عمل کنید:

سپر حرارتی محافظ سیم کیلومتر را باز کنید.

پین نگه دارنده­ی سیم کیلومتر شمار را خارج کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

سیم کیلومتر را از محل نصب شده خارج کنید.

اتصال الکتریکی کیلومتر شمار را جدا کنید.

پایه­ی نگه دارنده­ی شیلنگ­های کولر را از گیربکس جدا کنید.

سینی گلدانی کلاچ را پیاده کنید.

پیچ­های اتصال موتور به گیربکس را در قسمت زیر باز کنید.

پیچ­های اتصال پایه­ی نگه دارنده­ی شیلنگ­های کولر با موتور را باز کنید.

برای پیاده کردن گیربکس از روی ماشین به روش زیر عمل کنید:

موتور را با استفاده از ابزار مخصوص مهار کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

گیربکس را با ابزار مخصوص و جرثقیل مهار کنید.

مهره و واشر اتصال گیربکس به دسته­ی موتور سمت چپ را باز کنید.

مهره­های دسته­ی موتور سمت چپ را باز و دسته­ی موتور را از محل نصب دنده خارج کنید.

پیچ دو سر رزوه اتصال گیربکس به دسته­ی موتور سمت چپ را به همراه واشر آن باز کنید.

موتور را تا حد ممکن پایین آورید و گیربکس را به طرف چپ بکشید.

پیچ های اتصال موتور به گیربکس را باز کنید.

گیربکس را از زیر ماشین پایین آورید.

پین های راهنما را از سطح تماس گیربکس یا موتور جمع آوری کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

دستورالعمل سوار کردن گیربکس ماشین محرک جلو

توجه: از صحیح قرار گرفتن بلبرینگ کلاچ اطمینان حاصل نمایید.

برای سوار کردن گیربکس روی ماشین به روش زیر عمل کنید:

گیربکس را به زیر ماشین منتقل کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

گیربکس را با ابزار مخصوص و جرثقیل مهار کنید.

گیربکس را به آرامی بالا ببرید تا در راستای موتور قرار گیرد.

گیربکس را روی موتور سوار کنید.

توجه:

از قرار گرفتن پین­های راهنما در محل های صحیح روی گلدانی کلاچ اطمینان حاصل نمایید.

پیچ­های اتصال موتور و گیربکس را طبق یادداشت نصب و تا گشتاور مجاز سفت نمایید.

با استفاده از جرثقیل گیربکس را بالا ببرید تا در محل صحیح نسبت به دسته­ی موتور سمت چپ قرار گیرد.

پیچ دو سر رزوه و واشر آنها را نصب کنید.

دسته­ی موتور سمت چپ را نصب و مهره­های آن را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

مهره و واشر اتصال دسته­ی موتور به پیچ دو سر رزوه را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

جرثقیل را از گیربکس جدا کنید. سپس جک نگه دارنده­ی موتور و قلاب مخصوص آن را از موتور جدا نمایید.

بقیه­ی مراحل نصب بر عکس مراحل پیاده کردن آن است.

گیربکس را از طریق درپوش سرریز روغن با روغن مناسب پر کنید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

دستورالعمل پیاده کردن گیربکس ماشین محرک عقب

برای پیاده کردن گیربکس به روش زیر عمل کنید:

ماشین را روی جک قرار دهید. باتری را از روی ماشین بر دارید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

سیستم فرمان کلاچ را پیاده کنید.کانکتور سوئیچ چراغ دنده عقب را جدا کنید

کانکتور سرعت سنج را جدا کنید.

برای پیاده کردن اهرم تعویض دنده به روش زیر عمل کنید:

کنسول را باز کنید. پیچ­های نگه دارنده­ی اهرم تعویض را باز کنید. اهرم تعویض دنده را باز کنید.

استارت را از محل نصب شده باز کنید.

توجه:

استارت را، بدون جدا کردن اتصالات الکتریکی، از گیربکس جدا کنید و کنار بگذارید.

موتور را با استفاده از جک موتور و قلاب مهار کنید.

پیچ­های اتصال گیربکس به موتور را، که در قسمت بالا و عقب موتور قرار دارد، باز کنید.

سینی محافظ زیر موتور را پیاده کنید. سیم کیلومتر شمار را باز کنید. سینی گلدانی کلاچ را باز کنید.

برای تخلیه­ی روغن گیربکس به روش زیر عمل کنید:

اطراف پیچ تخلیه را تمیز کنید. ظرف مناسبی را آماده و با باز کردن پیچ تخلیه، روغن را درون آن تخلیه کنید.

توجه: حرارت روغن گیربکس در اثر کار موتور افزایش می یابد.

مهره­ی پیچ­های اتصال فلانچ گاردان به دیفرانسیل را باز و پیچ­ها را خارج کنید.گاردان را از گیربکس جدا کنید.

پیچ­های اتصال گیربکس به موتور در قسمت زیر را بازکنید. با استفاده از جک گیربکس را مهار کنید.

برای پیاده کردن گیربکس از موتور به روش زیر عمل کنید:

پیچ­های رام گیربکس را باز کنید. گیربکس را به طرف عقب حرکت دهید.

بعد از جدا شدن گیربکس از موتور آن را از زیر ماشین خارج کنید.

دستورالعمل سوار کردن گیربکس ماشین محرک عقب

توجه: از صحیح قرار گرفتن بلبرینگ کلاچ اطمینان حاصل نمایید.

برای سوار کردن گیربکس روی ماشین به روش زیر عمل کنید:

گیربکس را به زیر ماشین منتقل کنید. گیربکس را روی جک قرار دهید.گیربکس را به آرامی بالا ببرید تا در راستای موتور قرار گیرد.گیربکس را روی موتور سوارکنید.

پیچ­های اتصال رام گیربکس را نصب و تا گشتاور مجاز سفت کنید.  پیچ­های اتصال موتور و گیربکس در قسمت پایین را طبق یاد داشت نصب و تا گشتاور مجاز سفت کنید.

جک مهار گیربکس را از زیر گیربکس خارج کنید.

توجه: بقیه­ ی مراحل نصب برعکس مراحل پیاده کردن آن است.

 

تنظیم لقی طولی محور ورودی گیربکس

سه عدد پیچ قیفی را باز کنید و واشر زیر آن را بردارید. یک واشر فلزی به اندازهی ۴۵/۲ میلی متر را که ضخیم­ترین واشر است،
جایگزین کنید و قیفی را سر جای خود ببندید.

پیچ­های قیفی را به اندازه­ای محکم کنید که لقی طولی شفت ورودی بین ۰۸/۰ تا ۱۲/۰ میلی متر باشد.

دوباره پیچ­ها را باز کنید و قیفی و واشر را بردارید و توسط عمق سنج کولیس فاصلهی تو رفتن کنس رولبرینگ داخل پوسته را به دست آورید.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو
آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

سپس ارتفاع لبه یا پلهی زیر قیفی را نیز به دست آورید. با کم کردن دو عدد که توسط عمق سنج اندازه گیری می شود،
ضخامت واشر را به دست آورید.

در صورت تنظیم نبودن لقی طولی در ابتدای حرکت و در زمان کاهش سرعت، گیربکس دچار ضربه زنی و تولید صدا خواهد شد.

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.