کاسه نمد فرمان ال ۹۰

شرایط ذخیره سازی کاسه نمد

مکان ذخیره سازی کاسه نمد ها باید سرد، خشک و متوسط باشد و مجهز به سیستم تهویه باشد.
هم چنین نباید گرد و غبار در این فضا وجود داشته باشد.
به طور کلی از ذخیره سازی کاسه نمد در مناطقی که هیچگونه حفاظتی ندارد باید اجتناب کرد.

ادامه مطلب